Jeftini prijevodi

Imate tekst na Vama nerazumljivom jeziku ? Mi ćemo ga prevesti za Vas za SAMO 7,4 EUR (55,76 HRK) po autorskoj stranici. Pošaljite nam tekst i mi ćemo Vam napraviti neobvezujuću ponudu.

Jeftini prijevodi

Želite prijevod na Vama nerazumljiv jezik ? Mi ćemo ga prevesti za Vas za SAMO 8,8 EUR (66,30 HRK) po autorskoj stranici. Pošaljite nam tekst i mi ćemo Vam napraviti neobvezujuću ponudu.

Uvjeti poslovanja

OPĆI UVJETI POSLOVANJA
1.    Opći dio

1.1. Opći uvjeti poslovanja odnose se na sve usluge koje nudi tvrtka Jeftini prijevodi j.d.o.o., (u nastavku „Autor“) odnosno na sve pravne odnose između Autora i Naručitelja, na sve uvjete poslovanja na koje se poziva, koje nudi ili predlaže Naručitelj, osim u slučajevima kada Autor u pisanom obliku daje svoju izričitu dozvolu za korištenje drugačijih uvjeta poslovanja.

1.2. U slučaju narudžbe preko elektroničke pošte ili telefona pretpostavlja se da je Naručitelj pročitao ove uvjete te da se s njima u potpunosti slaže.

1.3. Za izradu informativne ponude Naručitelj nam mora dostaviti što više podataka kao što su: tekst za prijevod, jezik prevođenja, posebna lektura, rok izrade, ostali detalji po želji. Sam upit odnosno naša informativna ponuda ne računaju se kao potvrđena narudžba jer je bitan uvjet za pravovaljanost narudžbe potvrda narudžbe preko narudžbenice (kao službena narudžba podrazumijeva se narudžba preko elektroničke pošte odnosno narudžbenica poslana faksom i poštom; originalna narudžbenica odnosno pravilan oblik narudžbenice) ili plaćanje usluge u roku i pod uvjetima koji su navedeni u ponudi (obično u obliku predračuna). U slučaju ako usluga nije plaćena u roku navedenom u ponudi ili narudžbenica nije poslana, ne podrazumijeva se da je ikada bila naručena. Dakako, u tom ćemo primjeru vašu narudžbu voditi kao evidencijsku narudžbu. U takvom slučaju, bez obzira na prethodni događaj, dobit ćete željenu uslugu, ali pod novim uvjetima.

1.4. Obračun broja znakova temelji se na broju znakova izvornika – dakle na tekstu za koji želite prijevod.

1.5 Prilikom prevođenja koristimo standardni vokabular za jezik na koji se tekst prevodi. Ako imate vlastiti vokabular koji biste željeli da se koristi i/ili se vaša tvrtka koristi specifičnim vokabularom, ili određena struka zahtijeva specifični vokabular, molimo da nam dostavite primjer vokabulara kako bismo mogli uskladiti prijevod. U slučaju da to ne napravite nećemo uvažiti primjedbe na prijevod vezane uz korišteni vokabular.


2. Obaveze Autora i Naručitelja

2.1. Autor se obavezuje da će sve naručene poslove obaviti kvalitetno odnosno prema najboljim mogućnostima, znanju i sposobnostima te u određenom roku. U slučaju nemogućnosti ispunjavanja rokova Autor je dužan o tome prethodno obavijestiti Naručitelja.

2.2. Autor ne daje jamstvo za točnost podataka na internetskoj stranici www.jeftini-prijevodi.com, koje su informativnog karaktera, a isto tako ne preuzima nikakve, neposredne ili posredne, odštetne ili druge odgovornosti zbog pogrešaka obavljenih u prijevodima odnosno kod koje druge obavljene usluge.

2.3. Prijevodi se Naručiteljima dostavljaju u jednom izvodu preko elektroničke pošte, na CD-u ili kao ispisani dokument. Ukoliko nije dogovoreno drugačije, Autor će prevedeno gradivo dostaviti elektronskom poštom.

2.4. Autor jamči za najstrože čuvanje službenih i poslovnih tajni Naručitelja u dostavljenim originalima, kod usmenih i pismenih prijevoda te ih pod nikakvim uvjetima nema pravo davati na raspolaganje trećim osobama.

2.5. Naručitelj se obavezuje da će, ako će Autor to zahtijevati, imenovati kontaktnu osobu na koju će se Autor moći obratiti u slučaju nejasnoća s obzirom na terminologiju odnosno koja će u skladu s mogućnostima Autoru dati na raspolaganje dodatnu literaturu u jeziku na koji se tekst prevodi. U suprotnom će Autor koristiti literaturu koja mu je dostupna.

2.6. Autor kod svojih prijevoda, koji idu u tisak, preporučuje jezičnu lekturu. Za pritužbe na nelektorirane tekstove koji su već objavljeni u tisku ili u sredstvima javnog obavještavanja Autor ne može preuzeti odgovornost. Jezična se lektura može dodatno naručiti kod Autora.

2.7. Ukoliko Naručitelj to nije iznimno zabranio, Autor ima pravo navesti ime Naručitelja u svojim referencama. Autor sve dobivene podatke o Naručiteljima čuva u skladu sa zakonom o čuvanju osobnih podataka. Pretpostavlja se da Naručitelj prihvaćanjem ponude pristaje na korištenje tih podataka u svrhu statističke obrade i obavještavanja o ponudi. Ako Naručitelj to ne želi, o tome može priložiti izjavu kod prijave.

2.8. Nakon obavljene usluge Naručitelj je dužan dostavljeni prijevod pregledati i najkasnije u osam (8) dana od dana dostave podnijeti moguću pritužbu u pismenom obliku. Podnošenje pritužbe ne oslobađa Naručitelja od obveze plaćanja. U slučaju ako Naručitelj premaši zakonski određen rok za podnošenje reklamacije, Autor reklamaciju neće uzeti u obzir. U slučaju većeg broja prevedenih stranica (više od 100 prevedenih stranica prijevoda) Naručitelj ima pravo na produženi rok za pritužbe, ali najviše do 30 dana od dana kada je usluga bila obavljena. U slučaju ako Naručitelj premaši zakonski određen rok za podnošenje reklamacije, Autor reklamaciju neće uzeti u obzir. Za kvalitetu prijevoda, koji obavljamo na izričitu želju stranke u neprimjereno kratkom roku, ne jamčimo.

2.9. Svi navedeni i dogovoreni datumi te sati za dostavu prijevoda odnosno svi datumi i sati za rokove završetka prijevoda odnosno drugih usluga su okvirni. Zbog bilo kakvog zakašnjenja kod dostave prijevoda stranka ne može odbiti dostavu prijevoda ili izvedbu usluge i otkazati uslugu. Autor nije odgovoran pod bilo kakvim okolnostima za posljedice bilo kakvog zakašnjenja u dostavi prijevoda ili izvedbe usluge.

2.10. Ako izvođač svojom krivicom ne ispuni ugovorne obveze u bilo kojoj fazi u dogovorenom ili sporazumno produljenom roku ili ako izvođač o uzrocima kašnjenja naručitelja nije prethodno obavijestio, naručitelj ima pravo zahtijevati od izvođača ugovornu kaznu od 2,5% na svaki dan kašnjenja, ali ne više od 10% ukupne vrijednosti usluge.

2.11. Naručitelj je dužan tekst, koji će se prevoditi, poslati u formatu u kojem je uređivanje moguće. Ako uređivanje tog formata nije moguće, potom Autor ne odgovara za gubitak izvornog oblika nakon prijevoda.


3. Predračun i sklapanje ugovora

3.1. Procjena troškova i cijene koju je dao Autor istog ne obvezuju. Autor zadržava prava na promjenu cijene ili uvjeta dostave, ukoliko prije davanja ponude nije imao uvid u cijeli tekst koji se trebao prevesti.

3.2. Rok prijevoda se određuje kod primanja teksta. U vrijeme prevođenja nisu uključeni dani na kraju tjedna, blagdani i praznici, dan narudžbe i dan dostave.

3.2. Ako Naručitelj pismeno ili usmeno prihvati ponudu Autora ili pisanu potvrdu Autora o prihvaćanju narudžbe od strane Naručitelja, u slučaju ako Autor nije dao ponudu, to znači sklapanje ugovora.

3.3. Autor može pod Naručiteljem smatrati bilo koju fizičku ili pravnu osobu koja je naručila uslugu, osim u slučaju kada je ta osoba izričito naglasila da postupa u ime i na račun treće strane, čije će ime i adresu dati Autoru kod izvedbe narudžbe i  priložiti dokaz o suglasnosti treće strane.

3.4. Dogovori i obećanja predstavnika ili zaposlenih kod Autora istog obvezuju samo u slučaju kada Autor pismeno potvrdi takve dogovore.

3.5. U slučaju dvoumljenja u platnu sposobnost Naručitelja, narudžbe većeg opsega, narudžbe privatnih ili stranih Naručitelja te u drugim slučajevima kada Autor misli da je to potrebno, Autor ima pravo od Naručitelja zahtijevati predujam ili plaćanje unaprijed prije izvršenja narudžbe. Fizičke osobe moraju bezuvjetno podmiriti svoje obaveze unaprijed.


4. Cijene usluga i posebni popusti

4.1. Usluge se zaračunavaju u skladu s važećim cjenikom Autora na dan sklapanja ugovora ili u izvanrednim primjerima u skladu s cijenama određenima posebnim pisanim dogovorom s Naručiteljem.

4.2. Cijene navedene u cjeniku su bez uključenog PDV-a i vrijede isključivo te samo za prijevode. Sve dodatne usluge kao što su obrada teksta, lektura i slično obračunavaju se posebno u skladu s odlukom Autora.

4.3. Najmanja obračunska jedinica pisanog teksta je jedna (1) standardna prevoditeljska stranica. Jedna standardna prevoditeljska stranica ima 1.500 računalno obračunatih znakova sa razmacima.

4.4. Stalnim poslovnim partnerima se može, u skladu s posebnim ugovorom o nuđenju usluga, odobriti stalni popust.

4.5. Za veće količine teksta mogu se odobriti dodatni popusti.


5. Plaćanje

5.1. Naručitelj je obvezan u roku od osam (8) dana uplatiti dogovoreni iznos za obavljene usluge. Plaćanje se izvodi isključivo na Autorov žiro račun. U slučaju kašnjenja kod plaćanja, Autor će obračunati zakonite kamate na zakašnjela plaćanja.

5.2. Naručitelj prevedeni tekst smije koristiti tek nakon što je za njega u cijelosti bio podmiren račun koji je izdao Autor. Dokle račun nije u cijelosti podmiren, prijevod i sva autorska prava prevedenog teksta vlasništvo su Autora. Nakon plaćanja računa sva autorska prava pripadaju Naručitelju.

5.3. Ako Naručitelj prije dogovorenog roka želi otkazati već naručenu uslugu, to može učiniti isključivo pisanom obavijesti. U tom slučaju je Naručitelj dužan podmiriti Autoru sve troškove koji su nastali zbog njegovog otkazivanja.

5.4. Pravnim se osobama račun izdaje nakon obavljene usluge. U slučaju velikih narudžbi (to procjenjuje Autor) dinamika plaćanja dogovara se posebno.

5.5. U slučaju ako Naručitelj nije podmirio svoj dug i nakon dobivanja opomene, Autor može koristiti sve zakonske mjere za naplatu duga (sudski postupak, angažiranje trećih strana, i td.).

5.6. Minimalna narudžba za jedan jezik je jedna (1) prevoditeljska stranica.

5.7. 10-postotnu maržu obračunavamo za materijale koji nisu u elektroničkom obliku.

6. Žurni prijevodi

6.1 Žurni prijevodi su svi prijevodi teksta čija količina prelazi 7 kartica dnevno.

6.2 Na žurne prijevode ne priznajemo reklamaciju.

6.3 Žurne prijevode NE PREPORUČUJEMO i apeliramo da ih svakako izbjegavate koliko god je to moguće.


7. Konačne odredbe

7.1. U slučaju spora između stranaka za sve je sporove nadležan sud u Zagrebu.

Zašto smo tako povoljni

•    Uporaba vrhunske tehnologije
•    Prijevod prilagođavamo potrebama stranaka
•    Širok izbor prevoditelja i lektora
•    Iskusni i brzi prevoditelji
•    Optimizacija administracije
•    Jednostavna ponuda i fokusiranje na temeljne usluge

Naši prevoditelji

Među prevoditeljima odabiremo samo najbolje i najbrže prevoditelje, koji svaki puta osiguraju lingvistički odgovarajući prijevod. Njihov posao nije lak, jer zahtijeva dobro poznavanje prevoditeljskih terminologija te odlično poznavanje jezika. Naši prevoditelji tako redovito treniraju i razvijaju svoje znanje.

Naše tehnologije

U prevoditeljskoj agenciji PEN ulažemo u prevoditeljsku tehnologiju. Tako vaše tekstove prevodimo puno brže i kvalitetnije. Tekst koji nam pošaljete pomoću OCR tehnologije i odgovarajućih pomagala pretvaramo u tekstualne datoteke iz formata kao što su .pdf, .jpg, .tiff itd.

eXTReMe Tracker